Pravidla soutěže

Pravidla soutěže na Facebooku a Instagramu JAKSI TAKSI

O co soutěžíme? Aktuální CD

Kdy soutěž probíhá? Soutěž probíhá v termínu od 3.12.2023 do 4.12.2023

Jak se můžete zúčastnit?

  • Odpovědět na soutěžní otázku

Kompletní pravidla soutěže čtěte níže: Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže konané na sociální platformě prezentující tvorbu JAKSI TAKSI (dále jen „soutěž“) na území České republiky. Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

  1. Pořadatelem soutěže jejaksitaksi.cz (dále jen „pořadatel“ či „pořadatel soutěže“)

 

  1. Termín a místo konání soutěže

Soutěž probíhá v termínu: uvedeno v úvodu dokumentu. (dále jen „doba konání soutěže“).

 

 

  • Soutěžící

Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba užívající Facebook nebo Instagram (dále jen „soutěžící“, „účastník“ nebo „účastník soutěže. Ze soutěže jsou vyloučení organizátoři soutěže, včetně osob jim blízkých. Za osobu blízkou jsou považovány osoby uvedené v § 116 občanského zákoníku. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá pořadateli soutěže, který je oprávněn ji udělit dalšímu výherci v pořadí, popř. ji užít k jiným marketingovým účelům. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

 

  1. Výhra v soutěži, předání výhry

Budou náhodně vybráni 2 soutěžící, kteří splní podmínky soutěže, ti vyhrají nové CD skupiny JAKSI TAKSI. Výběr výherce proběhne po 4.12.2023. Výherci soutěže budou informováni v komentáři pod fotkou/ instastories a vyzváni k zaslání adresy v soukromé zprávě.

 

  1. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

Soutěžící účastí v soutěži souhlasí se zařazením všech svých osobních údajů poskytnutých v rámci soutěže (dále jen „údaje“) do databáze pořadatele soutěže výhradně za účelem vyhodnocení soutěže a předání výher. Údaje soutěžících nebudou zpracovávány ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a Facebookový komentář v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb. Soutěžící souhlasí s uveřejněním příspěvků na instagramovém či facebookovém profilu Pořadatele.  

 

  1. Závěrečná ustanovení

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Tato propagační akce (soutěž) není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována ani jinak spojena se společností Meta. Účastník soutěže je srozuměn s tím, že poskytuje informace pořadateli soutěže, nikoliv elektronické sociální síti Meta, resp. společnostem tyto sítě vlastnící a provozující. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Vymáhání účasti v soutěži či výher právní cestou není možné. Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě, doručení e-mailu a instagramového komentáře). Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou. V případě, že dojde ke změnám v podmínkách a pravidlech soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na místě původních pravidel. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání výher v soutěži. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Tato pravidla a právní vztahy vznikající mezi pořadatelem a soutěžícími, jakož i související právní vztahy, se řídí právním řádem České republiky.

 

V Praze dne, 3.12.2023

 

 

 

Zpět do obchodu